CAÙC NGAØNH ÑAØO TAÏO
  TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG TREÂN MAÏNG - Hoïc phí : 3.000.000 ñoàng/khoùa
  TIN HOÏC KYÕ THUAÄT - Hoïc phí : 3.000.000 ñoàng/khoùa
  KYÕ THUAÄT MAÏNG WINDOWS NT - Hoïc phí : 3.000.000 ñoàng/khoùa
  COÂNG NGHEÄ MAÏNG Intranet/Internet - Hoïc phí : 4.600.000 ñoàng/khoùa
  THÖ KYÙ VAØ TIEÁP TAÂN VAÊN PHOØNG - Hoïc phí : 2.100.000 ñoàng/khoùa
  VI TÍNH VAÊN PHOØNG INTERNET, E-MAIL - Hoïc phí: 540.000 ñoàng/khoùa
  KHAI THAÙC DÒCH VUÏ INTERNET  - Hoïc phí : 250.000 ñoàng/khoùa
  KYÕ THUAÄT BAÛO TRÌ & LAÉP RAÙP MAÙY TÍNH -Hoïc phí : 450.000 ñ/khoùa
   


  KHAI THAÙC ÑIEÄN THOAÏI, FAX, TOÅNG ÑAØI PAPX
  (Hoïc phí : 690.000 ñoàng/khoùa)

  MICROSOFT ACCESS (Caên baûn, Naâng cao) - Hoïc phí : 350.000 ñoàng/khoùa
  VISUAL FOXPRO 6.0 (Caên baûn, Naâng cao) - Hoïc phí : 350.000 ñoàng/khoùa
  VISUAL BASIC 6.0 (Caên baûn, Naâng cao) - Hoïc phí : 350.000 ñoàng/khoùa
  Corel Draw (ver 8.0)  - Hoïc phí : 500.000 ñoàng/khoùa
   


  Photoshop, AutoCAD (2D,3D)  - Hoïc phí : 300.000 ñoàng/khoùa