GIÔÙI THIEÄU

TRÖÔØNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN BAÙCH KHOA ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá : 446/TC-QÑ vaø giaáy pheùp daïy ngheà soá 99/GP-DN. Tröôøng Coâng ngheä Thoâng tin Baùch Khoa naèm trong heä thoáng giaùo duïc quoác daân (Luaät Giaùo Duïc).

I. MUÏC TIEÂU  :

Nhaèm goùp phaàn ñaøo taïo ñoäi nguõ chuyeân nghieäp veà coâng ngheä thoâng tin cho Tp.Hoà Chí Minh vaø cuûa
khu vöïc böôùc vaøo theá kyû 21, theá kyû cuûa xa loä thoâng tin.

II. ÑOÁI TÖÔÏNG HOÏC :
Taát caû nhöõng ngöôøi ñaõ toát nghieäp kyõ sö, cöû nhaân, kyõ thuaät vieân tin hoïc, tuù taøi, sinh vieân, hoïc sinh caùc ngaønh khaùc. Caùc hoïc vieân coù chöùng chæ A, B, Kyõ thuaät vieân tin hoïc seõ ñöôïc xem xeùt mieãn giaûm moät soá hoïc phaàn vaø hoïc phí.

III. ÑIEÀU KIEÄN LIEÂN THOÂNG CAÙC CAÁP :

Caùc hoïc vieân ñaõ coù chöùng chæ A, B Tin hoïc seõ ñöôïc xem xeùt giaûm töø 150 ñeán 200 tieát ñoái vôùi caùc ngaønh Tin hoïc öùng duïng treân maïng, Tin hoïc kyõ thuaät, Kyõ thuaät maïng Windows NT, Thö kyù vaø tieáp taân vaên phoøng.

Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng cuûa Tröôøng (xem sô ñoà ñaøo taïo lieân thoâng)

IV. CHÖÙNG CHÆ VAÊN BAÈNG :

Chöùng chæ nhaø tröôøng ñöôïc caáp naèm trong heä thoáng chöùng chæ vaên baèng quoác gia. Sau khi hoïc vieân hoaøn thaønh caùc khoùa hoïc treân, hoïc vieân seõ ñöôïc caáp chöùng chæ cuûa Toång cuïc Daïy ngheà.

Caùc hoïc vieân sau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc Kyõ thuaät vieân Tin hoïc, THCN caùc ngaønh Tin hoïc Vieãn thoâng  seõ ñöôïc caáp Vaên Baèng  cuûa Tröôøng THCN Coâng ngheä Tin hoïc - Vieãn thoâng.

V. THÔØI GIAN VAØ PHÖÔNG TIEÄN HOÏC TAÄP :

Thôøi gian hoïc : Coù caùc lôùp saùng, chieàu, toái. Hoïc vieân coù theå hoïc lieân tuïc cuûa khoùa hoïc hoaëc giaùn ñoaïn töøng hoïc phaàn.

Phöông tieän hoïc taäp : Phoøng hoïc thöïc haønh maùy vi tính coù caáu hình maïnh, noái leased line tröïc tieáp vôùi Internet, moãi hoïc vieân ñöôïc môû ñòa chæ e-mail söû duïng mieãn phí ñeå lieân laïc thoâng tin toaøn caàu, maïng vieãn thoâng duøng rieâng, heä thoáng toång ñaøi, ñieän thoaïi, maùy fax.

VI. ÑAÊNG KYÙ NHAÄP HOÏC :

Hoïc vieân coù theå ñaêng kyù nhaäp hoïc thöôøng xuyeân taïi vaên phoøng Tröôøng ñaët taïi soá 10 ñöôøng Coâ Giang, phöôøng Caàu OÂng Laõnh, Quaän 1.

Moïi chi tieát xin lieân heä, nhaän chöông trình hoïc vaø xem thôøi khoùa bieåu taïi ñòa chæ treân hoaëc soá ñieän thoaïi : (84-8) 8374004-(84-8) 8374088-(84-90) 829690-(84-90) 612324