BAN LAÕNH ÑAÏO

HOÄI ÑOÀNG NHAØ TRÖÔØNG

Chuû tòch : KS. ÑOÃ HÖÕU KHOA

BAN GIAÙM HIEÄU

Hieäu Tröôûng              :            ÑOÃ THÒ THU GIANG
Phoù Hieäu Tröôûng       : NGUYEÃN THÒ THU HUYEÀN

HOÄI ÑOÀNG KHOA HOÏC
Chuû Tòch                :            Ñoã Thò Thu Giang
Thöôøng Tröïc           : Tieán só . Hoøang Leâ Minh.
UÛy vieân                  :    Thaïc só. Vaên Nhö Bích.

THAØNH PHAÀN GIAÙO VIEÂN


 
  Thaïc só. Vaên Nhö Bích.
  Thaïc só. Ñaëng Quoác Anh.
  Cao hoïc. Döông Taán Thaønh.
  Kyõ sö. Ñoã Höõu Khoa.
  Cöû nhaân. Phan Höõu Trí.
  Cöû Nhaân. Ñan Trieàu Cöôøng.
Cöû nhaân. Voõ Thieáu Long.
Cöû nhaân. Phan Kim Truùc.
Cöû nhaân. Traàn Taân Tieán.
Cöû nhaân. Traàn Hieäp Löïc.
Kyõ sö. Nguyeãn Hoàng Thaùi.