LÒCH KHAI GIAÛNG CAÙC KHOÙA ÑAØO TAÏO NGHEÀ NGHIEÄP VEÀ
COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN - KHOÙA 5

Toång khai giaûng ngaøy 19 / 4 / 2000


STT
Teân Lôùp
Ngaøy hoïc
Buoåi
Caùc ngaøy hoïc/Tuaàn
Hoïc phí (ñoàng)
Soá tieát
Ghi chuù
1 

Vi tính vaên phoøng, Internet & Email
 
 

 

19 / 04 / 2000

19 / 04 / 2000

19 / 04 / 2000

19 / 04 / 2000

20 / 04 / 2000

22 / 04 / 2000

Saùng

Chieàu

Toái

Toái

Toái

Chieàu

6 buoåi

6 buoåi

6 buoåi

thöù 2, 4, 6

thöù 3, 5, 7

thöù 7, CN

540.000

 

 

144
 


 
 

 

2

 

Caøi ñaët vaø khai thaùc maïng maùy tính Windows 

NT (maïng caên baûn)

20 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

Toái

Chieàu

thöù 3, 5, 7

thöù 3, 5, 7
 

500.000
 
60
 
3

 

Quaûn trò maïng maùy tính Windows NT (maïng 

naâng cao)

19 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

Toái

Saùng

thöù 2, 4, 6

thöù 3, 5, 7

500.000
 
48
 
4

 

Kyõ thuaät baûo trì vaø laép raùp maùy tính
19 / 4 /  2000

19 / 4 / 2000

19 / 4 / 2000

Saùng

Chieàu

Toái

thöù  2, 4, 6

thöù 2, 4, 6

thöù 2, 4, 6

450.000
48

 
 

 

5
Khai thaùc Ñieän thoaïi, Fax, Toång ñaøi noäi boä
19  / 4 / 2000
Saùng
thöù 2, 4, 6
690.000
72
 
6

 

Microsoft Access cô baûn

 

19 / 4 / 2000

19 / 4 / 2000

19 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Saùng

Chieàu

Toái

Chieàu

Toái

Chieàu

thöù 2, 4, 6

thöù 2, 4, 6

thöù 2, 4, 6

thöù 3,5,7

thöù 3,5,7

Thöù 7, CN

300.000
 
48
 
7

 

Microsoft Access naâng cao

 

19 / 04 / 2000

22  / 4 / 2000

Saùng

Chieàu

thöù 2, 4, 6

thöù 7, CN

300.000
 
48
 
8

 

Khai thaùc dòch vuï Internet
19 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

23 / 4 / 2000

Saùng

Toái

Saùng

thöù 2, 4, 6

thöù 3, 5, 7

Chuû nhaät haøng tuaàn

250.000

 

 

48

 
 

 

9
Caùc dòch vuï Internet treân maïng cuïc boä    
 800.000
56
 
10
Visual Foxpro cô baûn
20 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Chieàu

Chieàu

thöù 2, 4, 6

Thöù 7, CN

350.000
72
 
11
Visual Foxpro naâng cao
19 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Chieàu

Chieàu

thöù 3, 5, 7

Thöù 7, CN

350.000
72
 
12
Corel Draw 8.0
19 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Chieàu

Toái

Chieàu

thöù 2, 4, 6

Thöù 3, 5, 7

thöù 7, CN

500.000
80
 
13
Adobe Photoshop
19 / 4 / 2000

20 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Chieàu

Toái

Chieàu

thöù 2, 4, 6

Thöù 3, 5, 7

thöù 7, CN

300.000
40
 
14
AutoCAD ( phaàn 2D )
20 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Chieàu

Chieàu

thöù 3, 5, 7

thöù 7, CN

300.000
48
 
15
AutoCAD ( phaàn 3D )
20 / 4 / 2000

22 / 4 / 2000

Chieàu

Chieàu

thöù 3, 5, 7

thöù 7, CN

300.000
48
16
Tin hoïc öùng duïng treân Maïng

 

20 / 4 / 2000
Saùng
Chieàu
Toái
6 buoåi
2.900.000
 
532
 
17
Tin hoïc kyõ thuaät

 

20 / 4 / 2000
Saùng
Chieàu
Toái
6 buoåi
2.900.000
 
532
 
18
Kyõ thuaät maïng Windows NT
 
 

 

20 / 4 / 2000
 

28 / 3 / 2000

Saùng
Chieàu
Toái
Toái
6 buoåi
 

thöù 3, 5, 7

2.950.000

 

 

484
 

 
 

 

19
Thieát keá Website caên baûn
25/ 04 / 2000
Saùng
Toái
thöù 3, 5, 7
630.000
60
20
Visual Basic
19 / 04 / 2000

20 / 4 / 2000

Saùng
Chieàu
Thöù 2, 4, 6

Thöù 3, 5, 7

300.000
60