TRUNG TAÂM HOÃ TRÔÏ SINH VIEÂN THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
Soá 01 ñöôøng Phaïm Ngoïc Thaïch  -  Phöôøng Beán Ngheù  -  Quaän 1  -  Tp.Hoà Chí Minh
ñieän thoaïi : (84-8) 8235178 - (84-8) 8237113 - (84-8) 8225146    -  fax : (84-8) 8244705
Web site : http://bachkhoa.itgo.com/sac.htm       -       E-mail : sac@cinet.vnnews.com

LÔØI GIÔÙI THIEÄU

Trong nhöõng naêm qua, ñaát nöôùc ta ñaõ coù nhöõng thay ñoåi tích cöïc veà kinh teá - vaên hoùa - giaùo duïc... Beân caïnh ñoù gia ñình vaø nhaø tröôøng cuõng coù nhöõng chöông trình chaêm lo vaø giaùo duïc veà caùc maët cho sinh vieân trong hoïc taäp vaø ñôøi soáng.
Naêm 2000 laø naêm ñaàu tieân cuûa thieân nieân kyû môùi - theá kyû cuûa söï phaùt trieån veà khoa hoïc vaø coâng ngheä ñeå theo kòp söï thay ñoåi cuûa xaõ hoäi cuõng nhö söï tieán boä cuûa theá giôùi. Sinh vieân ngaøy nay caàn coù söï noã löïc vöøa hoïc, vöøa lao ñoäng ñeå tích luõy kinh nghieäm, reøn luyeän kyõ naêng trong thôøi gian coøn ñi hoïc. Caùc hình thöùc vieäc laøm theâm, tham gia hoaït ñoäng xaõ hoäi seõ taïo cho sinh vieân moät baûn lónh rieâng, moät cô hoäi ñeå tröôûng thaønh vaø hoaøn thieän, coù ích cho gia ñình vaø Toå quoác.
Ñeå giaûi quyeát nhöõng nhu caàu cuûa sinh vieân trong hoïc taäp, giuùp ñôõ vaø taïo ñieàu kieän cho sinh vieân coù vieäc laøm theâm... Trung Taâm Hoã Trôï Sinh Vieân ñöôïc chính thöùc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá 4446/QÑ -UB-NC, ngaøy 27.9.1996 cuûa UBND Thaønh Phoá vaø ñi vaøo hoaït ñoäng cho ñeán nay, ñaõ trôû thaønh ñòa chæ quen thuoäc cuûa sinh vieân.


VIEÄC LAØM

Naêm vöøa qua, TTHTSV ñaõ hoaøn thieän qui trình hoã trôï vieäc laøm cho sinh vieân, trung taâm ñaõ toå chöùc caùc buoåi taäp huaán chuyeân ñeà kyõ naêng vieäc laøm vôùi muïc ñích huaán luyeän, ñònh höôùng vieäc laøm theâm cho sinh vieân vôùi söï hoã trôï cuûa caùc doanh nghieäp vaø caùc giaûng vieân nhieàu kinh nghieäm. Sau ñoù, toå chöùc kieåm tra, phoûng vaán caùc sinh vieân ñöôïc taäp huaán vaø laäp danh saùch caùc sinh vieân coù khaû naêng ñeå giôùi thieäu ñeán nhaø tuyeån duïng.

Duy trì Nhoùm sinh vieân töï taïo vieäc vôùi moät soá hoaït ñoäng taïo vieäc cho baûn thaân vaø caùc sinh vieân khaùc nhö: Tham gia hoäi chôï, tieáp thò saùch, taäp, baêng nhaïc thieáu nhi, lòch...

NHAØ TROÏ

Album giôùi thieäu nhaø troï ngaøy caøng ña daïng, phong phuù, chaát löôïng nhaø khaù hôn, giaù oån ñònh vaø ñuû ñaùp öùng nhu caàu SVHS. Trung taâm thöôøng xuyeân kieåm tra thoâng tin, quaûn lyù caùc ñòa chæ, hình thöùc soå saùch chaët cheõ hôn; xaây döïng moái quan heä coäng ñoàng cho sinh vieân noùi chung vaø cho sinh vieân ôû troï noùi rieâng, qua vieäc thoâng tin vaø toå chöùc caùc hoaït ñoäng vaên hoùa xaõ hoäi. Ngoaøi ra, Trung taâm cuõng ñang xuùc tieán thaønh laäp Nhoùm Sinh vieân sinh hoaït coäng ñoàng theo nhu caàu caùc sinh vieân ôû troï.

Trung taâm hoã trôï sinh vieân cuõng laø nôi giôùi thieäu choã troï cho hoïc sinh ôû caùc tænh xa ñi thi Ñaïi hoïc - Cao ñaúng - THCN taïi TP. HCM ñöôïc söï uûng hoä cuûa nhaân daân khaép nôi.

HOÏC TAÄP NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC

Hoaït ñoäng noåi baät cuûa trung taâm trong nhöõng naêm qua laø vieäc Vaän ñoäng nguoàn löïc xaõ hoäi, caù nhaân, ñôn vò taøi trôï cho chöông trình hoïc boång Hoäi sinh vieân Thaønh phoá, giaûi thöôûng nghieân cöùa khoa hoïc Eureka laàn 1.

Nhaèm ñaùp öùng nhu caàu sinh vieân trong hoïc taäp - nghieân cöùu khoa hoïc, Trung taâm ñaõ toå chöùc caùc buoåi sinh hoaït chuyeân ñeà maø sinh vieân quan taâm, höôùng daãn caùc vaán ñeà lieân quan ñeán sinh hoaït vaø hoïc taäp - NCKH; toå chöùc tham quan thöïc teá; giôùi thieäu choã thöïc taäp; taïo ñieàu kieän cho Nhoùm Sinh vieân yeâu thích nghieân cöùu khoa hoïc, Nhoùm Gia sö sinh hoaït nhö: Phoøng ñoïc saùch nghieân cöùu, tham gia toå chöùc caùc hoaït ñoäng treân.

Phoøng ñoïc saùch - Thoâng tin cuûa Hoäi Sinh vieân TP. HCM vôùi nhieàu quyeån saùch, taøi lieäu, taïp chí Tin hoïc caùc loaïi do Trung taâm vaän ñoäng trôû thaønh nôi hoïc taäp, tham khaûo taøi lieäu cuûa nhieàu baïn sinh vieân.

CAÙC HOAÏT ÑOÄNG KHAÙC

Môû roäng phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi caùc ñôn vò beân ngoaøi nhaèm ña daïng caùc loaïi hình hoã trôï cho sinh vieân:

- Toå chöùc cuoäc thi veõ thieát keá maãu huy hieäu Ngaøy Nhaø Giaùo Vieät nam 20/11.
- Phaùt haønh theû xe buyùt coù giaù trò giaûm giaù veù cho sinh vieân treân 20 tuyeán ñöôøng taïi Thaønh phoá.
- Phaùt haønh "Caåm nang sinh vieân" daønh cho sinh vieân naêm thöù nhaát.
- Toå chöùc chöông trình vaên ngheä gaây quyõ xaây döïng 1000 phoøng hoïc vaø Quyõ hoïc boång cuûa Hoäi Sinh vieân TP.HCM.
- Toå chöùc cuoäc thi veõ tranh myõ thuaät daønh cho sinh vieân toaøn quoác vôùi chuû ñeà: "Nhìn tôùi töông lai".