THOÂNG BAÙO CHIEÂU SINH KHOÙA 5
CAÙC KHOÙA ÑAØO TAÏO NGHEÀ NGHIEÄP VEÀ COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN
CAÙC KHOÙA ÑAØO TAÏO :
 • Tin hoïc öùng duïng treân Maïng.
 • Tin hoïc Kyõ thuaät.
 • Kyõ thuaät maïng Windows NT.
 • Coâng ngheä maïng Internet/Intranet.
 • Vi tính vaên phoøng, Internet & E-mail.
 • Thieát keá Home page treân Internet caên baûn.
 • Visual Basic(caên baûn & naâng cao).
 • Khai thaùc dòch vuï Internet.
 • Kyõ thuaät baûo trì & Laép raùp maùy tính.
 • Microsoft Access (caên baûn & naâng cao).
 • Visual Foxpro (caên baûn & naâng cao).
 • Khai thaùc ñieän thoaïi,fax,toång ñaøi PAPX.
 • Corel Draw (ver 8.0), Photoshop (ver 5.5)
 • AutoCAD R14 (2D, 3D).
 • Maïng maùy tính (caên baûn & naâng cao).
MUÏC ÑÍCH : Giuùp cho hoïc vieân töï tin trong ngheà nghieäp, coù khaû naêng khai thaùc toát caùc saûn phaåm coâng ngheä thoâng tin nhö : Maùy vi tính, taøi nguyeân thoâng tin treân Internet, ñieän thoaïi, maùy fax, toång ñaøi noäi boä, baûo trì vaø laép raùp maùy vi tính, quaûn trò maïng maùy tính vieãn thoâng.

ÑAËC BIEÄT : Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng ñeán Kyõ thuaät vieân Tin hoïc, THCN caùc ngaønh Tin hoïc Vieãn thoâng, Cao ñaúng Tin hoïc (khoái N) cuûa ÑHQG Tp.HCM. caùc hoïc vieân coù caùc chöùng chæ veà Tin hoïc seõ ñöôïc xem xeùt mieãn giaûm moät soá hoïc phaàn vaø hoïc phí.

PHÖÔNG TIEÄN HOÏC TAÄP : Phoøng thöïc haønh vi tính coù caáu hình maïnh noái leased line tröïc tieáp vôùi Internet, maïng vieãn thoâng duøng rieâng, heä thoáng toång ñaøi, ñieän thoaïi, fax. Moãi hoïc vieân ñöôïc môû ñòa chæ e-mail mieãn phí ñeå lieân laïc thoâng tin toaøn caàu.

CHÖÙNG CHÆ TOÁT NGHIEÄP : Chöùng chæ cuûa tröôøng caáp naèm trong heä thoáng chöùng chæ vaên baèng quoác gia. Caùc lôùp KTV Tin hoïc, THCN Tin hoïc Vieãn thoâng ñöôïc caáp Baèng cuûa Tröôøng THCN Coâng ngheä Tin hoïc - Vieãn thoâng.

THÔØI GIAN HOÏC : Hoïc vieân coù theå hoïc moät tuaàn 3 hoaëc 6 buoåi vaøo caùc buoåi saùng, chieàu, toái vaø ngaøy chuû nhaät.

Khai giaûng khoùa 5 ngaøy 19/04/2000

Moïi chi tieát xin lieân heä vaø nhaän chöông trình hoïc taïi :

VAÊN PHOØNG GHI DANH - TRÖÔØNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN BAÙCH KHOA

Web site : http://bachkhoa.itgo.com

+ Soá 10 ñöôøng Coâ Giang - Phöôøng Caàu OÂng Laõnh - Quaän 1 - Tp.Hoà Chí Minh
( 8374004 - 8374088 - 090.612324          E-mail : bachkhoa@saigonnet.vn