TRÖÔØNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN BAÙCH KHOA
(Bachkhoa Information Technology College Of Hochiminh City)
10 ñöôøng Coâ Giang, Phöôøng Caàu OÂng Laõnh, Quaän 1, Tp.Hoà Chí Minh, Vieät Nam 
TRANG CHUÛ
GIÔÙI THIEÄU
BAN LAÕNH ÑAÏO
NGAØNH ÑAØO TAÏO
SÔ ÑOÀ LIEÂN THOÂNG
CHIEÂU SINH
LÒCH KHAI GIAÛNG
 

Thoâng tin Haøng ngaøy:
Tæ giaù tieàn VND
Döï baùo thôøi tieát
Giao thoâng
Truyeàn hình
Thò tröôøng

Caùc Web Mail

Yahoo mail
Hotmail
Vietnam on line

Vaên hoùa-Ngheä thuaät

Thôøi trang


 
 
 
 
 
 

 

Tröôøng Coâng ngheä Thoâng tin Baùch Khoa ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh soá : 446/TC-QÑ vaø giaáy pheùp daïy ngheà soá : 99/GP-DN. Tröôøng Coâng ngheä Thoâng tin Baùch Khoa naèm trong heä thoáng giaùo duïc quoác daân (Luaät Giaùo Duïc).
MUÏC TIEÂU:
Nhaèm goùp phaàn ñaøo taïo ñoäi nguõ chuyeân nghieäp veà Coâng ngheä Thoâng tin cho Tp.Hoà Chí Minh vaø cuûa khu vöïc böôùc vaøo theá kyû 21, theá kyû cuûa xa loä thoâng tin.

PHÖÔNG TIEÄN HOÏC TAÄP:

Phoøng hoïc thöïc haønh maùy vi tính coù caáu hình maïnh, noái leased line tröïc tieáp vôùi Internet, moãi hoïc vieân ñöôïc môû ñòa chæ e-mail söû duïng mieãn phí ñeå lieân laïc thoâng tin toaøn caàu, maïng vieãn thoâng duøng rieâng, heä thoáng toång ñaøi, ñieän thoaïi, maùy fax.

ÑAËC BIEÄT

Chöông trình ñaøo taïo lieân thoâng töø : Sô Caáp -> Kyõ Thuaät Vieân Tin Hoïc -> Trung hoïc Chuyeân nghieäp caùc ngaønh Tin hoïc Vieãn thoâng cuûa Tröôøng THCN Coâng ngheä Tin hoïc - Vieãn thoâng vaø Cao ñaúng (khoái N) cuûa Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp.HCM.

Soá Löôït Truy Caäp :  17358


Ñieän thoïai : (84-8) 8374004   –   (84-8) 8374088   -   (84-90) 829690
E-mail : bachkhoa@saigonnet.vn           Web site :bachkhoa.itgo.com